Privacybeleid

Mulder-Bouwmateriaal.nl respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandelt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mulder Bouwmateriaal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
 

Mulder Bouwmateriaal gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
          
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@mulder-bouwmateriaal.nl
          
  • Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers, helpen ons om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 

 

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Mulder Bouwmateriaal.nl. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Mulder-Bouwmateriaal.nl account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen, kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Mulder-Bouwmateriaal.nl gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

 

Privacy Policy

 

Mulder Bouwmateriaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mulder Bouwmateriaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mulder Bouwmateriaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mulder Bouwmateriaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Bouwmateriaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          (Zakelijk) Adres.

Uw persoonsgegevens worden door Mulder Bouwmateriaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Mulder Bouwmateriaal

Weerbroek 24

6666 MN Heteren

info@mulder-bouwmateriaal.nl